Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie HOLDUP

 

Niniejszy Regulamin opisuje zasady świadczenia usług na rzecz Pracodawcy poprzez Serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej www.holdup.pl (zwany dalej: Serwisem lub Holdup).

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie pod adresem: https://holdup.pl/regulamin-holdup

W Regulaminie zastosowano następujące pojęcia:

Usługodawca – podmiot będący operatorem Serwisu, świadczącym usługi droga elektroniczną na rzecz Pracodawców
tj. Sławomir Popek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Horyzont – Agencja Reklamowa Sławomir Popek
z siedzibą w Rzeszowie ul. Lwowska 173, NIP: 8131041506, REGON: 180181277, biuro@holdup.pl.

Pracodawca osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą korzystająca z usług świadczonych w ramach Serwisu, z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kandydat  – osoba pełnoletnia, będąca studentem studiów jednolitych albo studiów pierwszego lub drugiego stopnia na uczelni wyższej, której siedziba znajduje się w Polsce. student, który złożył wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia, która poszukuje pracy.

Pracownik – osoba zatrudniona u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

Konto Pracodawcy – konto dostępu do  Serwisu zakładane przez Pracodawcę , umożliwiające  korzystanie przez niego  
z Serwisu tj. m.in. przeglądanie profili potencjalnych Pracowników, uzupełnienie bezpośredniego kontaktu
z  Pracownikami.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą oraz  Pracownikiem, mająca na celu odpłatne dostarczanie na rzecz Pracodawcy usług związanych z rekrutacją lub zatrudnieniem.

 

 

§1

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Pracodawcy usługi drogą elektroniczną:
 1. związane z rekrutacją prowadzoną przez Pracodawcę i pomagające w wyborze Kandydata przez Pracodawcę,
 2. związane z udostępnienie testów psychometrycznych dla własnych Pracowników.
 1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Pracodawców.
 2. Poprzez Serwis świadczone są nieodpłatne usługi polegające m.in. na założeniu konta w Holdup, zapoznawania się z Profilami Kandydatów oraz bezpośredni kontakt z nimi.
 3. Procedura ostatecznego wyboru i zatrudnienia Kandydata nie znajduje się w zakresie usług świadczonych przez  Serwis i odbywa się poza nim, bezpośrednio pomiędzy Kandydatem, a Pracodawca.
 4. Usługodawca nie odpowiada za poprawność, aktualność lub zgodność z prawdą informacji podanych przez Kandydata w Profilu Pracownika oraz w późniejszych kontaktach.

 

 

§2

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

 1. Do korzystania z Serwisu przez Pracodawcę niezbędne jest:
 1. wpisanie przez Pracodawcę adresu e-mail (który jest identyfikatorem) i swojego indywidualnego hasła,
 2. posiadanie komputera lub telefonu komórkowego z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari),
 3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz Javascript,
 4. posiadanie dostępu do sieci Internet,
 5. posiadanie aktywnego konta pocztowego e-mail.

 

§3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Logowanie do Serwisu przez Pracodawcę odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.holdup.pl.
 2. Zakładając Konto, Pracodawca podaje: adres e-mail oraz hasło, z którego będzie korzystał przy logowaniu
  do Holdup.
 3. Na koncie Pracodawcy podaje informacje o prowadzonej działalności, NIP, REGON,nr telefonu oraz jeżeli  usługi wskazanej w § 1 ust. 1 lit. a Regulaminu, zaznacza informacje jakiego kandydata poszukuje.
 4. Usługi wskazane w § 1 ust. 1 lit. a i b Regulaminu są dostępne dla Pracodawcy wyłącznie po zalogowaniu na konto Pracodawcy i uiszczeniu i zaksięgowaniu na koncie bankowym  Usługodawcy wynagrodzenia wskazanego w §3 ust.12 Regulaminu. Pracodawca może wybrać jedną lub dwie usługi.
 5. W ramach realizacji usługi wskazanej w § 1 ust. 1 lit. a Regulaminu, Pracodawca ma możliwość korzystania z usług rekrutacyjnych Holdup tj. znalezienia Kandydata odpowiadającego jego zapotrzebowaniu i nawiązanie z nim kontaktu. Po dokonaniu analizy Profilu Pracodawcy i zapotrzebowania Pracodawcy, Serwis przedstawia Profil Pracodawcy. Pracodawca po zapoznaniu się z Profilem Pracodawcy ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Pracownikiem, za pomocą dedykowanego czatu lub poprzez e-mail. Pracodawca uzyskuje dostęp do czatu po zalogowaniu się na Konto Pracodawcy.
 6. W ramach realizacji usługi wskazanej w § 1 ust. 1 lit b Regulaminu, Pracodawca ma możliwość wysłania swoim Pracownikom linków do testów psychometrycznych. Link przekierowuje Pracownika do strony testu na której uzupełnia test, bez potrzeby logowania lub podawania dodatkowych danych.
 7. Usługodawca udostępnia Pracodawcy wykonanie przez jego Pracowników następujących testów psychometrycznych tj.
 1. Test Preferencji Zawodowych – Test ten jest narzędziem mierzącym poziom uzdolnień i talentów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Został on oparty na autorskim modelu diagnozy bazowych umiejętności oraz nurcie psychologii pozytywnej. Celem testu jest identyfikacja i wytypowanie silnych stron i zalet, stanowiących podstawowy zasób zawodowy osoby  go wypełniającej. Wynikiem testu jest uzyskanie profilu silnych stron odzwierciedlających kluczowe uzdolnienia i talenty związane z pełnieniem funkcji zawodowych. Test składa się z 40 pytań. Szacunkowy czas wypełnienia testu przez  wynosi 7 minut.
 2. Test Profil Kultury Stanowiska Pracy - Test ten jest narzędziem mierzącym profil stanowiska pracy w odniesieniu do wymagań związanych z kulturą organizacyjną stanowiska pracy. Kultura organizacyjna rozumiana jest jako przejaw norm, wartości, struktury organizacyjnej, stylu zarządzania, przepływu informacji oraz preferowanych wzorców relacji związanych z pełnionymi obowiązkami na danym stanowisku. Test został oparty na Modelu Wartości Konkurujących (Cameron i Quinn, 1998) zakładającym, iż kulturę organizacyjną można opisać na przeciwstawnych wymiarach wartości. Wynikiem testu jest uzyskanie profilu kultury stanowiska pracy odzwierciedlającego oczekiwania, wartości
  i preferencje pracownika związane z warunkami pracy. Test składa się z 18 pytań. Szacunkowy czas wypełnienia testu przez wynosi 7 minut.
 1. Po wypełnieniu testów przez Pracownika, jego wynik jest umieszczany na Koncie Pracodawcy, który może pobrać je samodzielnie w formie pliku pdf.
 2. Za usługi świadczone drogą elektroniczną  wskazane  w § 1 ust.1 lit. a niniejszego Regulaminu Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości uzależnionej do wybranego przez Pracodawcę pakietów, których aktualna wartość podana jest na stronie internetowej www. holdup.pl. Pracodawca może korzystać z usługi dopiero po opłaceniu kwoty wynagrodzenia związanej z danym pakietem. Opłata za usługę następuję na numer konta bankowego Usługodawcy.............................................................................................
 3. Dla usługi wskazanej w § 1 ust.1 lit. a niniejszego Regulaminu Usługodawca przewiduje następujące pakiety:
 1. Podstawowy- przeznaczony dla firm skoncentrowanych na pojedynczej rekrutacji,
 2. Standard- przeznaczony dla firm prowadzących co najmniej kilka rekrutacji rocznie,
 3. Biznes- przeznaczony dla firm prowadzących systematycznie procesy rekrutacyjne bądź dla agencji rekrutacji,
 4. Indywidualny – ustalany pomiędzy Usługodawcą, a Pracodawcą.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania lub szkody, które wynikają z ustaleń pomiędzy Usługodawcą i Pracodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z obowiązującym prawem wykorzystanie testów wskazanych w ust. 7 przez Pracodawcę, w tym za szkody z tym związane poniesione przez niego lub osoby trzecie.

 

§4

Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

 1. Pracodawcy nie mogą umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści mogących powodować naruszenie praw osobistych osób fizycznych i prawnych lub w inny sposób naruszać obowiązujące przepisy prawa. treści obraźliwych oraz treści dyskryminacyjnych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osób trzecich, wywołane przez działanie Pracodawcy wskazane w pkt. 1 powyżej.

§5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do Usług w ramach Serwisu jest zawarcie z Usługodawcą Umowy, co następuje poprzez: wypełnienie Formularza rejestracyjnego, akceptację Regulaminu i aktywację Konta Pracodawcy.
 2. W ramach korzystania z Serwisu Pracodawca otrzymuje:
 1. bieżący dostęp do Konta Pracodawcy  po każdorazowym zalogowaniu się do Serwisu,
 2. bieżący dostęp do danych wprowadzonych za pośrednictwem Serwisu, w tym do Profilu Pracodawców.
 1. Pracodawca może zrezygnować usług Serwisu i rozwiązać Umowę z Usługodawcą. Po wydaniu dyspozycji
  o zamknięciu usunięciu konta
  będzie  to równoznaczne z rozwiązaniem zawartej Umowy, przy czym Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz Pracodawcy do momentu zamknięcia przez niego konta.

 

 

§6

Dane osobowe

 1. Usługodawca jest Administratorem danych danych osobowych Pracodawców w związku z zawarciem i realizacją umów oraz rozliczeń w ramach Serwisu Holdup, na podstawie art. 6 ust. I lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) (zwanego dalej: „RODO”). Dalsze informacje dotyczące danych osobowych Pracodawców znajdują się w miejscach pobierania danych oraz w Polityce prywatności https://holdup.pl/polityka-prywatnosci
 2. Usługodawca jest Podmiotem przetwarzającym w stosunku do danych Pracowników powierzonych postawie art. art. 28 ust. 3 RODO przez Pracodawcę w ramach realizacji usługi wskazanej w § 1 ust.1 lit. b niniejszego Regulaminu na rzecz Pracodawcy przez Usługodawcę.  Pracodawca jest Administratorem danych swoich pracowników i zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków Administratora danych wynikających z przepisów RODO.
 3. Powierzone Usługodawcy dane to wyniki testów psychometrycznych Pracowników oraz ich służbowe adresy e-mail, przechowywane przez Pracodawcę na Koncie Pracodawcy w Serwisie Holdup.
 4. Pracodawca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora danych na czas realizacji Umowy lub do czasu samodzielnego usunięcia przez Pracodawcę wcześniej danych Pracowników z Konta Pracodawcy.
 5. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane w zakresie i celu realizacji na rzecz Administratora Danych usługi określonej w  § 1 ust.1 lit. b niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Po zakończeniu Umowy, Usługodawca usuwa Konto Pracodawcy wraz z danymi wskazanymi w ust. 2 powyżej.

 

§7

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Każdemu Pracodawcy przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących funkcjonowania Holdup. Pracodawca składa reklamacje drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres Dostawcy: biuro@holdup.pl
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę
  w treści reklamacji

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: rozbudowa funkcjonalności Holdup, zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Pracodawcę z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem  rozpoczęcia jego obowiązywania.
 2. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Usługodawcy.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r
 4. Regulamin obowiązuje od 01.02.2022 roku.

 

 
Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font